http://opac.hcmussh.edu.vn/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?lng=vn&skin=defaulthttp://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/

Tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức : Nhân vật – Võ nghiệp và di sản

Trong lịch sử Việt Nam tướng tài trụ cột luôn là một yếu tố quan trọng của quốc gia : Lý Thường Kiệt thời Lý, Trần Hưng Đạo thời Trần hay Nguyễn Chích thời Lê Sơ,...