Triển lãm tư liệu: “Đất nước - 70 năm một chặng đường”

Chào mừng 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và giao Thư viện Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thực hiện Triển lãm tư liệu: “Đất nước - 70 năm một chặng đường”.

Hai tấm bằng đại học của Oanh

 “Nếu chỉ tốt nghiệp song bằng thì cũng bình thường. Nhưng cả hai tấm bằng cử nhân đều đạt loại giỏi như em Oanh thì rất hiếm, không phải ai cũng làm được”.