HÌNH VẼ THÔNG MINH

Giải quyết vấn đề phức tạp bằng hình vẽ đơn giản - Cuốn sách là phần tiếp theo của cuốn Chỉ cần mẫu khăn giấy: Giải quyết vấn đề và bán mọi ý tưởng bằng hình vẽ được viết bởi tác giả Dan Roam