Thư viện trường ĐHKHXH&NN

--- o0o ---

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc


– & —

                       

                                                                                                                       

                                                                                                                        Số:......            

BIÊN NHẬN

Nhận của: ......................................................................................................

Về khoản: ......................................................................................................  

Ngày nhận.......................................... Giá tiền..................... .......................

Ngày giao........................................... Đưa trước.........................................

 Còn lại...............................................

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

                   Người nhận

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.