Bảng tổng hợp thống kê thu-chi dịch vụ

 THỐNG KÊ THU - CHI PHÒNG ………

(TỪ NGÀY………. ĐẾN NGÀY ………...)

THÁNG

THU

CHI

GHI CHÚ

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

CỘNG THU

THỜI GIAN

NỘI DUNG

SỐ HOÁ ĐƠN

CỘNG CHI

Từ 29/12/2008 đến ngày 16/01/2009

 

 

 

 

 

Ngày…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

Viết bằng chữ

Tổng số hóa đơn

 

 

 

 

 

Tổng số tiền đã nộp Thủ quỹ (Từ ngày …đến ngày……)

Viết bằng chữ

Tiền tồn trong phòng TCDL (tính đến ngày …………..)

0

Xác nhận của Ban Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng ... năm ….

Người lập biểu

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.