Những nguyên lý triết học

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa chủ biên

Nhà xuât bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2014

Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vị trí kho : Y1 – Triết học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

Kế thừa những giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã xây dựng nên một hệ thống triết học tiến bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại. Qua quá trình tồn tại và phát triển, triết học Mác – Lênin đã chứng tỏ tính cách mạng và khoa học, sức sống mãnh liệt, tính ưu việt và tiến bộ vượt bậc, là thế giới quan và phương pháp luận khoa học chân chính.

Cuốn “Những nguyên lý triết học” không chỉ nêu lên những nguyên lý triết học nói chung, triết học Mác – Lênin nói riêng mà qua đó muốn giới thiệu với bạn đọc kỹ hơn về chức năng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận, dự báo,… không chỉ trong tư duy lý luận, giải thích thế giới mà còn góp phần cải tạo thế giới. Đây là những vấn đề quan trọng nhất là trong thời kỳ hiện thực công cuộc đổi mới, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.