Bảng báo cáo thu dịch vụ của từng phòng

BÁO CÁO TIỀN THU PHÒNG ………………………

(TỪ NGÀY………... ĐẾN NGÀY ……………..)

I>THU:

STT

THÁNG

THU

GHI CHÚ

DỊCH VỤ
đ/1)

DỊCH VỤ
đ/1)

DỊCH VỤ
đ/1)

DỊCH VỤ
đ/1)

CỘNG

 

Từ ………. Đến……... )

 

 

 

 

 

 

                   Tiền còn trong phòng ………. (tính đến ngày………..)

 

 

 

II> NOÄP:

Tổng số tiền nộp là :

Ban Giaùm ñoác Thö vieän

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..tháng… năm ...

 

Ngöôøi laäp bieåu

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.