Nhà trường xác định Triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hoá

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.


Tăng số lượng đào tạo bậc sau đại học là một trong những định hướng quan trọng trong thời gian tới.

Để chuyển tải đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên về Nghị quyết quan trọng này, Cổng Thông tin điện tử xin giới thiệu toàn văn nội dung Nghị quyết: 

"Trong thời gian qua, việc xây dựng và triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 5 năm là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Nhà trường. Giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch chiến lược đã được xây dựng và triển khai đồng bộ ở cấp trường và cấp đơn vị; tạo nên nhiều thành tựu có ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Bước sang giai đoạn 2016-2020, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU về việc lãnh đạo xây dựng “Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030” với các nội dung sau:

1. Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 cần quán triệt:
- Tư tưởng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng theo nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 khóa XI (10/2013) và mục tiêu đối với giáo dục đại học: đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học, xây dựng một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế…, phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề, yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

- Chủ trương phân tầng các trường đại học theo tinh thần của Nghị định 73/2015/NĐ-CP.

- Chủ trương và Kế hoạch chiến lược của Đại học Quốc gia TPHCM: Phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình tổ hợp ĐHQG-HCM trên cơ sở tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình và trách nhiệm tương ứng; hướng đến một hệ thống đại học trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ của khoa học, văn hóa và tri thức Việt Nam.

- Triết lý giáo dục của Trường: Giáo dục toàn diện, khai phóng và đa văn hóa.


2. Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 cần thể hiện rõ sứ mạng của Nhà trường: cam kết phấn đấu trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu tốp đầu châu Á trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những công trình NCKH tiêu biểu về KHXH&NV; có những đóng góp chiến lược cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước; đi đầu trong xây dựng mô hình đại học tự chủ một cách thích hợp, tiêu biểu về môi trường tự do học thuật về KHXH&NV.

3. Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 cần xác định rõ chiến lược cụ thể của từng lĩnh vực: phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác chính trị - tư tưởng, công tác sinh viên và văn hóa đại học, cơ sở vật chất - tài chính, quản trị đại học, đảm bảo chất lượng. Mỗi lĩnh vực phải nêu rõ mục tiêu phát triển, giải pháp thực hiện và hệ thống chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020, bảo đảm tính biện chứng và tính khả thi.

Ban Chấp hành Đảng bộ tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức sẽ phát huy trí tuệ, tâm huyết và khả năng sáng tạo của mình để góp sức xây dựng thành công Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030.

Nghị quyết này được thông qua Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ngày 04 tháng 12 năm 2015./."

(Trích Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được Ban Chấp hành Đảng bộ trường thông qua ngày 04-12-2015)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.