Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013


Tác giả:
Lê Xuân Định chủ biên

Nhà xuất bản: Khoa học và công nghệ

Năm xuất bản: 2014

Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vị trí tài liệu trong kho: U2 – Khoa học : Phòng đọc, phòng mượn (CS. Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

Đảng và nhà nước luôn đánh giá cao vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao và liên tục, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững và không thích ứng kịp thời với bối cảnh khoa học và công nghệ thế giới.

Để khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thời gian qua Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, cơ chế phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa.

Cuốn sách “Khoa học và công nghệ Việt Nam 2013” nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, quản lý khoa học và công nghệ,…về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiềm lực khoa học và công nghệ cũng như các nội dung về phát triển khoa học và công nghệ.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.