TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thư viện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /BC-TV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…  tháng…  năm…  

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI NGHỊ, HỘI THẢO…

NĂM

 


  1. Lời mở đầu:

-         Nêu một cách ngắn gọn mục đích, lý do và phạm vi tổ chức hội nghị, hội thảo;

-         Nêu thành phần tham dự hội nghị, hội thảo;

  1. Nội dung chính báo cáo:

-         Nêu nội dung chương trình hội nghị, hội thảo:

+ Ban Giám đốc thư viện trình bày tổng quát những vấn đề thư viện đã và đang làm trong các hoạt động của thư viện; Những ưu, khuyết điểm của quá trình thực hiện; Đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm.

+ Tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu khách mời và bạn đọc tham dự hội nghị, hội thảo. (Lấy số liệu tổng hợp từ sổ góp ý kiến, sổ ghi cảm tưởng, phiếu trưng cầu ý kiến và nghe ý kiến trực tiếp từ bạn đọc).

  1. Kết luận báo cáo:

-         Nêu phương hướng, mục tiêu phấn đấu tiếp tục;

-         Nêu nhiệm vụ cụ thể khắc phục các tồn tại, khuyết điểm;

-          Nêu các biện pháp tổ chức thực hiện:
+ Những kiến nghị với cấp trên.
+ Nhận định những triển vọng.

 

 

Nơi nhận:

-          Website TV

-          Lưu TV.

Giám đốc TV trường

 

 

 

 

 

Th.S. Nguyễn Thị Xuân Anh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.