Việt Nam trên đường phát triển

Tác giả: Phan Huy Lê.

Nhà xb: Chính trị Quốc gia.

Năm xb: 2015.

Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

Vị trí tài liệu trong kho: P3(1) : Lịch sử Việt Nam : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, cs Thủ Đức).

 

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Kể từ mốc son lịch sử này, 70 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, giữ vững nền tự do và độc lập. Nhằm góp phần khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong bảy thập kỷ qua, làm rõ thêm những định hướng và tiềm năng phát triển của đất nước trong thời gian tới. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tổ chức biên soạn và cho ra mắt ấn phẩm “Việt Nam trên đường phát triển”.

Ngoài phần mở đầu: giới thiệu khái quát về đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam, cuốn sách gồm hai phần chính:

Phần thứ nhất: Lịch sử sang trang mới với thế và lực mới, giới thiệu quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến nay, trong đó tập trung nêu bật những thành tựu đạt được trong 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh….

Phần thứ hai: Tiềm năng phát triển, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh cần tập trung khai thác để tẩy mạnh phát triển đất nước trong thời gian tới.

Cuốn sách sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân ta; cổ vũ phát huy tinh thần tự hào dân tộc, làm tăng thêm ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.