• V/V PHỤC VỤ CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ ITPRO

  Hiện nay Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được truy cập và sử dụng Cơ sở dữ liệu (CSDL) Skillsof – Một CSDL với nguồn tài liệu khổng lồ dành cho những bạn đọc đang học về công nghệ thông tin hoặc quan tâm đến các lĩnh vực như: Bảo mật, CSDL, Các ứng dụng văn phòng, Hệ thống vận hành, Ngôn ngữ lập trình, Kỹ thuật và ứng dụng phần mềm, Chứng chỉ - Bằng cấp công nghệ thông tin và các chủ đề khác có liên quan.

   

 • V/V TRẢ GIÁO TRÌNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

  Để tránh tình trạng trễ hạn mượn giáo trình trong Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, bạn đọc vui lòng trả giáo trình cho Thư viện trước ngày 15 tháng 01 năm 2021.

 • V/V TRUY CẬP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU MIỄN PHÍ

  Để cung cấp cho bạn đọc có thêm nguồn tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu (đặc biệt phục vụ việc học trực tuyến), Thư viện Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM giới thiệu đến bạn đọc các CSDL truy cập miễn phí sau đây:

 • V/V TRẢ GIÁO TRÌNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

  Để tránh tình trạng trễ hạn mượn giáo trình trong Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, bạn đọc vui lòng trả giáo trình cho Thư viện trước ngày 31 tháng 08 năm 2020.

 • LUẬT THƯ VIỆN CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC 01/7/2020

  Luật này quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

 • V/V TỔ CHỨC TRIỂN LÃM TÀI LIỆU VÀ TUẦN LỄ PHÁT HÀNH GIÁO TRÌNH PHỤC VỤ SINH VIÊN

  Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-PVTV của thư viện Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; hướng đến kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2020), đồng thời giới thiệu, phổ biến rộng rãi về các nguồn tài nguyên thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin hiện có tại Thư viện, Thư viện Trường tổ chức triển lãm tài liệu với chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, đồng thời tổ chức “Tuần lễ phát hành sách - giáo trình phục vụ sinh viên

 • V/V DÙNG THỬ CƠ SỞ DỮ LIỆU GALE CENGAGE LEARNING

  Để cung cp cho bn đọc có thêm ngun tài liu phc vvic hc tp, ging dy,
  nghiên cu, hin nay Thư viện Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn ĐHQG-HCM được nhà xut bn Cengage Learning cp quyn truy cp và dùng thcác CSDL hc thuật chuyên đề bao gm

 • V/V PHỤC VỤ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU MIỄN PHÍ

  Để cung cấp cho bạn đọc có thêm nguồn tài liệu phục vụ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu online, hiện nay Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào phục vụ 03 CSDL miễn phí từ các tổ chức, NXB uy tín trên thế giới