http://opac.hcmussh.edu.vn/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?lng=vn&skin=defaulthttp://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/

Những cuộc hội ngộ của văn chương thế giới: văn học so sánh: nghiên cứu và dịch thuật

So sánh, một cụm từ mà chúng ta mỗi khi nghe đến đều hiểu thầm là sự cân, đo, đong, đếm để phân thứ hạng bằng một đơn vị nào đó. Vậy so sánh văn học chúng ta dùng đơn vị gì? Và văn học so sánh là gì?