Tổ chức - nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức của Thư viện Trường gồm :

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :

- Chi bộ Thư viện - GDTC.

- Công đoàn Thư viện Trường.

- Đoàn thanh niên.

2. Chính quyền :

- Giám đốc - phụ trách chung: Quản lý chung các hoạt động của Thư viện

- Phó giám đốc: Chỉ huy, điều khiển hoạt động Thư viện khi giám đốc giao phó

- Khổi nghiệp vụ - Thông tin thư mục: Thực hiện việc xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Khối phục vụ:

+Thực hiện các công tác liên quan trực tiếp đến người sử dụng thư viện

+ Phục vụ tại các phòng của 2 cơ sở:

* Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng tra cứu dữ liệu

* Cơ sở 2 Thủ Đức: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng tra cứu dữ liệu 2, phòng đa phương tiện; 

    + Thực hiện các dịch vụ thư viện; 

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức


 

II. Nhân sự

STT Họ và tên  Chức vụ  Công việc phụ trách Email 
 BAN GIÁM ĐỐC
 1  Bùi Thu Hằng  Giám đốc

1. Quản lý (QL) chung các hoạt động của thư viện (TV);

2. Xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị; 
3. Lập kế hoạch hàng năm; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch;
4. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho Nhà trường; 
5. Chỉ huy, điều khiển trực tiếp hoạt động phục vụ, marketing, sở hữu trí tuệ, đảm bảo chất lượng và tài chính TV; 
6. Phụ trách công tác nhân sự; 
7. Xây dựng dự án (đề án), triển khai thực hiện DA; 
8. Tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn người sử dụng; 
9. Thành viên Ban chuyên trách công tác phục vụ bạn đọc - Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.

 bthang@hcmussh.edu.vn
 2  Nguyễn Thị Thúy  Phó giám đốc 1. Hỗ trợ Giám đốc QL, điều hành, kiểm tra và giám sát các hoạt động TV;
2. QL chung cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng (ĐTH);
3.  QL trực tiếp công tác nghiệp vụ (bổ sung TL) tại TV;
4.  Phụ trách công tác thanh quyết toán dịch vụ có thu tại TV.
 nguyenthithuy@hcmussh.edu.vn
TỔ THÔNG TIN - THƯ MỤC
 3  Lê Thị Yến  Tổ trưởng 1. Phụ trách trực tiếp công tác của Tổ Thông tin;
2. Tổ chức, QL và xử lý tài liệu, dữ liệu số hóa; Sửa dữ liệu BM; 
3. Tổ chức việc xây dựng cơ sở dữ liệu môn học (CSDLMH), phụ trách chương trình đào tạo Sau đại học; 
4. Phụ trách công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
5. Phụ trách chung công tác hướng dẫn sinh viên thực tập;
6. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
7. Tổng hợp số liệu của tổ theo từng quý, học kỳ, năm;
8. Phụ trách văn phòng phẩm TV;
9. Chủ tịch công đoàn TV;
 lethiyen@hcmussh.edu.vn
 4  Võ Văn Chí Linh  Chuyên viên 1. Quản lý file và Biên mục TL điện tử do TV số hóa;
2. Quản lý file và Biên mục TL điện tử luận văn – luận án nộp lưu chiểu;
3. Số hóa TL; 
4. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
5. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng B-TC cơ sở ĐTH;
6. Hỗ trợ công tác Công đoàn.  
vovanchilinh@hcmussh.edu.vn
 5  Nguyễn Thị Linh Phượng  Chuyên viên 1. Tham gia công tác bổ sung tài liệu; 
2. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
3. Phụ trách công tác văn thư – lưu trữ của TV; 
4. Hỗ trợ BGĐ công tác tài chính TV; 
5. Phụ trách Dịch vụ phát hành sách - giáo trình; 
6. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc.
 ntlphuong@hcmussh.edu.vn
 6  Lê Thị Thà  Chuyên viên 1. Phụ trách công tác thư mục;
2. Thực hiện dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu, dịch vụ cung cấp toàn văn tài liệu và dịch vụ tham khảo và dịch vụ mượn liên TV tại TV cơ sở ĐTH;
3. Theo dõi và thực hiện sản phẩm Tổng mục lục tạp chí chuyên ngành;
4. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
5. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở ĐTH.
 lethitha@hcmussh.edu.vn
 7 Nguyễn Thành Trung
 
 Chuyên viên 1. Biên mục tài liệu điện tử nhận tặng;
2. Số hóa tài liệu;
3. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
4. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc;
5. Đi nhận và gửi bưu phẩm của TV, vận chuyển sách tặng của cá nhân và đơn vị cho TV.
 nguyenthanhtrung@hcmussh.edu.vn
 8  Nguyễn Thị Thiết Chuyên viên  1. Xây dựng CSDLMH, phụ trách chương trình đào tạo bậc đại học; 
2. Hỗ trợ thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu; 
3. BM tài liệu bài trích sách, B-TC điện tử;
4.  Làm và nghiệm thu tổng mục lục (TML); Thu thập dữ liệu xây dựng bộ sưu tập số;
5. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
6. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc trong và ngoài giờ tại phòng B-TC cơ sở ĐTH; 
7. Bí thư Chi Đoàn 2 (CB trẻ).
 nguyenthithiet@hcmussh.edu.vn
 TỔ NGHIỆP VỤ
 9  Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng  1. QL chung Thư viện cơ sở 2 Thủ Đức (TĐ); 
2. Phụ trách chung công tác nghiệp vụ TV; 
3. Xử lý kỹ thuật (XLKT) tài liệu; BM bài trích Báo –Tạp chí (B-TC); Sửa dữ liệu biên mục (BM); 
4. Tổ chức kho; QL kho lưu; 
5. Phụ trách chung công tác kiểm kê, thanh lọc tài liệu (TL); 
6. Báo cáo thống kê các số liệu liên quan đến công tác nghiệp vụ; 
7. Phụ trách công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn; 
8. Phụ trách công tác hướng dẫn SV thực tập tại cơ sở TĐ;
9. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc.
 nguyenthihuong@hcmussh.edu.vn
 10  Nguyễn Thị Hải Chuyên viên  1. XLKT tài liệu: BM tài liệu một bản, luận văn, đề tài nghiên cứu; BM bài trích B-TC;
2. Kiểm tra, chỉnh sửa dữ liệu biên mục; 
3. Kiểm kê TL kho lưu;
4. Hỗ trợ công tác bổ sung: tra trùng danh mục TL dự kiến bổ sung, kiểm tra hóa đơn, chứng từ bổ sung;
5. Gửi thông báo và DM tài liệu mới bổ sung cho các đơn vị trong trường;
6. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ.
 nguyenthihai@hcmussh.edu.vn
 11  Vũ Thị Dung Chuyên viên  1. XLKT tài liệu: BM sách nhiều bản; Sửa dữ liệu BM; BM bài trích B-TC;  
2. Kiểm kê TL kho lưu; 
3. Giới thiệu tài liệu mới trên website và viết các bản tin thư viện;
4. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
5. Lập danh mục TL mới bổ sung theo định kỳ hàng tháng cho các phòng phục vụ; 
6. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ.
 vuthidung@hcmussh.edu.vn
 TỔ PHỤC VỤ
12   Phạm Thị Liên  Tổ trưởng 1. Phụ trách chung công tác phục vụ bạn đọc tại TV;
2. Phụ trách công tác marketing, tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng TV và các sự kiện của TV; 
3. Phụ trách dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu, dịch vụ cung cấp toàn văn tài liệu và dịch vụ tham khảo tại TV tại cơ sở TĐ;
4. Phụ trách dịch vụ mượn liên TV tại TĐ;
5. Hỗ trợ BGĐ thống kê, tổng hợp số liệu các báo cáo định kỳ tại TV;
6. Thống kê, tổng hợp, báo cáo và đánh giá số liệu các lớp hướng dẫn sử dụng TV, các phiếu khảo sát nhu cầu người dùng tin,....;
7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
8. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng B-TC cơ sở TĐ.
 phamthilien@hcmussh.edu.vn 
 13  Nguyễn Thị Lài  Chuyên viên 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng đọc cơ sở ĐTH;
2. Tổ chức và quản lý kho TL tại phòng đọc;
3. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu phạt trễ hạn tại phòng đọc;
4. Bảo quản và kiểm kê tài liệu tại phòng đọc;
5. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng;
6. Khảo sát nhu cầu người dùng tin về dịch vụ TV.
 nguyenthilai@hcmussh.edu.vn
 14  Lê Thế Anh Chuyên viên  1. Phục vụ bạn đọc tại phòng mượn cơ sở ĐTH;
2. Tổ chức và quản lý kho TL tại phòng mượn;
3. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng mượn;
4. Biên mục dữ liệu bạn đọc và làm thẻ TV;
5. Hỗ trợ thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu phạt trễ hạn tại phòng mượn;
6. Hỗ trợ số hóa TL;
7. Phụ trách trang trí bảng tin tại phòng mượn;
8. Khảo sát nhu cầu người dùng tin về dịch vụ TV;
9. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở ĐTH.
 letheanh@hcmussh.edu.vn
 15  Lê Vũ Ngọc Duyên  Chuyên viên 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng báo – tạp chí cơ sở ĐTH;
2. Tổ chức và quản lý kho báo – tạp chí ĐTH 
3. Biên mục báo – tạp chí;
4. Lập kế hoạch, đề xuất bảo quản, thanh lý và kiểm kê báo – tạp chí TV tại cơ sở ĐTH;
5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm tại phòng B-TC ĐTH;
6. Làm tổng mục lục;
7. Khảo sát nhu cầu người dùng tin về dịch vụ TV;
8. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng B-TC cơ sở ĐTH.
 levungocduyen@hcmussh.edu.vn
 16 Lê Thị Nhuần Chuyên viên   1. Phục vụ bạn đọc tại phòng mượn cơ sở TĐ;
2. Tổ chức và quản lý kho TL tại phòng mượn;
3. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng mượn;
4. Làm tổng mục lục;
5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm tại phòng mượn TĐ;
6. Hỗ trợ trang trí các bảng tin tại TV TĐ;
7. Khảo sát nhu cầu người dùng tin về dịch vụ TV;
8. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 lethinhuan@hcmussh.edu.vn
 17  Nguyễn Thị Nức  Chuyên viên  1. Phục vụ bạn đọc tại phòng mượn cơ sở TĐ
2. Tổ chức và quản lý kho tài liệu tại phòng mượn TĐ;
3. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng mượn TĐ;
4. Làm tổng mục lục;
5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm tại phòng mượn TĐ;
6. Hỗ trợ trang trí các bảng tin tại TV TĐ;
7. Khảo sát nhu cầu người dùng tin về dịch vụ TV;
8. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc.
 nguyenthinuc@hcmussh.edu.vn
 18 Trần Thị Kiều Trinh  Chuyên viên  1. Phục vụ bạn đọc tại phòng báo – tạp chí cơ sở TĐ;
2. Tổ chức và quản lý kho báo – tạp chí tại cơ sở TĐ;
3. Lập kế hoạch, đề xuất bảo quản, thanh lý và kiểm kê báo – tạp chí TV tại cơ sở TĐ;
4. Biên mục báo – tạp chí, hỗ trợ biên mục tài liệu điện tử;
5. Làm tổng mục lục;
6. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm tại phòng;
7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
8. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV;
 tranthikieutrinh@hcmussh.edu.vn
 19 Vũ Đình Thắng Chuyên viên  1. Phục vụ bạn đọc tại phòng Tra cứu Đa Phương Tiện cơ sở TĐ;
2. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu chi tại phòng và cơ sở TĐ;
3. Hỗ trợ tổ chức, sắp xếp và quản lý trang thiết bị cơ sở TĐ;
4. Biên mục TL Đa phương tiện;
5. Số hóa TL;
6. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
8. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng Tra cứu Đa Phương Tiện cơ sở TĐ.
 vudinhthang@hcmussh.edu.vn
 20 Phạm Huy Thắng

Chuyên viên  1. Phục vụ bạn đọc tại phòng đọc cơ sở TĐ;
2. Tổ chức và quản lý kho tài liệu tại phòng đọc cơ sở TĐ;
3. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng đọc TĐ;
4. Hỗ trợ dịch vụ phát hành sách – giáo trình tại cơ sở TĐ;
5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm tại phòng đọc TĐ;
6. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV;
7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
8. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở TĐ.
 phamhuythang@hcmussh.edu.vn
 21 Nguyễn Minh Sơn
 Chuyên viên 1. Phục vụ bạn đọc tại Phòng đọc tham khảo Hàn Quốc cơ sở TĐ;
2. Tổ chức và quản lý kho TL tại phòng;
3. Biên mục tài liệu đa phương tiện;
4. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng;
5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm tại phòng;
6. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
8. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng B-TC cơ sở TĐ; 
nguyenminhson@hcmussh.edu.vn 
22  Trần Huệ Vân Chuyên viên 

1. Phục vụ bạn đọc tại phòng đọc cơ sở ĐTH;
2. Phụ trách marketing Thư viện;
3. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu phạt trễ hạn tại phòng đọc;
4. Bảo quản và kiểm kê tài liệu tại phòng đọc;
5. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng;
6. Khảo sát nhu cầu người dùng tin về dịch vụ TV.

 
 TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 23 Vũ Nguyên Anh
 Tổ trưởng 1. Phụ trách trang thiết bị, cơ sở vật chất TV;
2. Phụ trách hệ thống mạng TV;
3. Quản trị Phần mềm CSDL toàn văn Libol60s;
4. Tư vấn cho BGĐ làm các kế hoạch, đề xuất, bảo trì, sửa chữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị TV;
5. Quản trị Phần mềm Chống trùng lắp dữ liệu Turnitin và DoIT;
6. Phụ trách Admin website TV; Hỗ trợ các bộ phận trong TV đưa các thông tin lên website;
7. Quản trị phần mềm quản trị thư viện tích hợp VTLS (Virtua);
8. Phụ trách công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
9. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầu của BGĐ;
10. Hỗ trợ trực phòng máy tính.
11. Tham gia công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng TV; 
12. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng Tra cứu Đa Phương Tiện;
13. Hỗ trợ CBTV trong công tác xuất và nhập dữ liệu, báo cáo số liệu nghiệp vụ;
14. Hỗ trợ công tác Công đoàn.
 vunguyenanh@hcmussh.edu.vn
 24  Đặng Hoàng Duyên

Chuyên viên
 
1. Phục vụ bạn đọc tại Phòng Tra cứu dữ liệu cơ sở ĐTH;
2. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu chi tại phòng;
3. Hỗ trợ số hóa TL;
4. Kiểm kê trang thiết bị - cơ sở vật chất TV theo định kỳ;
5. Vận chuyển trang thiết bị giữa hai cơ sở;
6. Hỗ trợ CBTV trong công tác xuất và nhập dữ liệu, báo cáo số liệu nghiệp vụ;
7. Hỗ trợ các bộ phận trong TV đưa các thông tin lên website.
danghoangduyen@hcmussh.edu.vn

 NHÂN VIÊN VỆ SINH
 25  Nguyễn Thị Ngọc Bích  Nhân viên 1. Phục vụ công tác vệ sinh kho TL và các phòng phục vụ tại TV cơ sở ĐTH;
2. Chăm sóc cây cảnh tại TV ĐTH.
 nguyenthingocbich@hcmussh.edu.vn
 26  Lê Thị Hồng Gấm  Nhân viên 1. Phục vụ công tác vệ sinh kho TL và các phòng phục vụ tại TV cơ sở TĐ;
2. Chăm sóc cây cảnh tại TV TĐ.
 lethihonggam@hcmussh.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.