Tổ chức - nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức của Thư viện Trường gồm :

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể :

- Chi bộ Thư viện.

- Công đoàn Thư viện Trường.

- Đoàn thanh niên.

2. Chính quyền :

- Giám đốc - phụ trách chung: Quản lý chung các hoạt động của Thư viện

- Phó giám đốc: Chỉ huy, điều khiển hoạt động Thư viện khi giám đốc giao phó

- Khổi nghiệp vụ - Thông tin thư mục: Thực hiện việc xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Khối phục vụ:

+Thực hiện các công tác liên quan trực tiếp đến người sử dụng thư viện

+ Phục vụ tại các phòng của 2 cơ sở:

* Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng tra cứu dữ liệu

* Cơ sở 2 Thủ Đức: Phòng đọc, phòng mượn, phòng báo – tạp chí, phòng đa phương tiện; 

     + Thực hiện các dịch vụ thư viện.

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức


 

II. Nhân sự

STT Họ và tên  Chức vụ  Công việc phụ trách Email 
 BAN GIÁM ĐỐC
 1 BùiThu Hằng  Giám đốc
 1. 1. Quản lý (QL) chung các hoạt động của thư viện (TV);
 2. 2. Xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị;
 3. 3. Lập kế hoạch hàng năm; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch;
 4. 4. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho Nhà trường;
 5. 5. Chỉ huy, điều khiển trực tiếp hoạt động phục vụ, marketing, sở hữu trí tuệ, đảm bảo chất lượng và tài chính TV;
 6. 6. Phụ trách công tác nhân sự;
 7. 7. Xây dựng dự án (đề án), triển khai thực hiện dự án;
 8. 8. Tham gia công tác giảng dạy, hướng dẫn người sử dụng;
 9. 9. Thành viên Ban chuyên trách công tác phục vụ bạn đọc - Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.
bthang@hcmussh.edu.vn
 2 Nguyễn Thị Thúy  Phó Giám đốc
 1. 1. Hỗ trợ Giám đốc QL, điều hành, kiểm tra và giám sát các hoạt động TV;
 2. 2. QL chung cơ sở Đinh Tiên Hoàng (ĐTH);
 3. 3. QL trực tiếp công tác nghiệp vụ (bổ sung tài liệu) tại TV;
 4. 4. Phụ trách công tác thanh quyết toán dịch vụ có thu tại TV;
 5. 5. Tổ phó Tổ đảm bảo chất lượng của TV.
nguyenthithuy@hcmussh.edu.vn
 3 Vũ Nguyên Anh  Phó Giám đốc
 1. 1. Quản lý chung cơ sở Thủ Đức
 2. 2. Quản lý chung trang thiết bị, cơ sở vật chất TV;
 3. 3. Quản lý hệ thống mạng TV;
 4. 4. Quản trị Phần mềm CSDL toàn văn Libol60s, phần mềm quản trị thư viện tích hợp VTLS (Virtua) và phần mềm KOHA kết nối CSDL các khoa/bộ môn;
 5. 5. Lập các kế hoạch, đề xuất, bảo trì, sửa chữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị TV;
 6. 6. Phụ trách Admin website TV;
 7. 7. Phụ trách chung công tác kết nối dữ liệu TV với các khoa/bộ môn;
 8. 8. Phụ trách chung công tác chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Virtua sang phần mềm Sierra;
 9. 9. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầu Giám đốc;
 10. 10. Hỗ trợ công tác marketing, sự kiện tại TV;
 11. 11. Tham gia công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng TV (khi cần);
 12. 12. Hỗ trợ trực phòng máy tính (khi cần);
 13. 13. Kiểm kê trang thiết bị TV theo định kỳ;
 14. 14. Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của TV;
 15. 15. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng Tra cứu Đa Phương Tiện;
 16. 16. Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận TV.
vunguyenanh@hcmussh.edu.vn
TỔ NGHIỆP VỤ
 4 Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng tổ Nghiệp vụ
 1. 1. Phụ trách chung công tác nghiệp vụ TV;
 2. 2. Xử lý kỹ thuật (XLKT) tài liệu; BM bài trích Báo –Tạp chí (B-TC); Sửa dữ liệu biên mục (BM);
 3. 3. Tổ chức kho; QL kho lưu;
 4. 4. Phụ trách chung công tác kiểm kê, thanh lọc tài liệu (TL);
 5. 5. Phụ trách công tác chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Virtua sang phần mềm Sierra;
 6. 6. Tổng hợp số liệu của tổ Nghiệp vụ theo từng quý, học kỳ, năm;
 7. 7. Phụ trách công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
 8. 8. Phụ trách công tác hướng dẫn SV thực tập tại cơ sở TĐ;
 9. 9. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 10. 10. Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của TV;
 11. 11. Phụ trách công tác Dịch vụ phát hành giáo trình;
 12. 12. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ.
nguyenthihuong@hcmussh.edu.vn
 5  Nguyễn Thị Hải Chuyên viên tổ Nghiệp vụ
 1. 1. XLKT tài liệu: BM tài liệu một bản, luận văn, đề tài nghiên cứu;
 2. 2. BM bài trích B-TC;
 3. 3. Kiểm tra, chỉnh sửa dữ liệu biên mục;
 4. 4. Kiểm kê TL kho lưu;
 5. 5. Hỗ trợ công tác chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Virtua sang phần mềm Sierra;
 6. 6. Hỗ trợ công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
 7. 7. Hỗ trợ công tác bổ sung: tra trùng danh mục TL dự kiến bổ sung, kiểm tra hóa đơn, chứng từ bổ sung, thống kê báo cáo kết quả bổ sung định kỳ năm;
 8. 8. Gửi thông báo, phản hồi việc bổ sung sách theo yêu cầu, kèm DM tài liệu mới bổ sung cho các đơn vị trong trường;
 9. 9. Gửi thư cảm ơn đơn vị tặng sách;
 10. 10. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ.
nguyenthihai@hcmussh.edu.vn
 6  Trần Duy Trung Chuyên viên tổ Nghiệp vụ
 1. 1. XLKT tài liệu;
 2. 2. BM bài trích B-TC; 
 3. 3. Sửa dữ liệu BM;
 4. 4. Kiểm kê TL kho lưu;
 5. 5. Cập nhật các danh mục TL Luận văn – luận án, Đề tài NCKH; DM Tài liệu đa phương tiện
 6. 6. Giới thiệu tài liệu mới trên website và viết các bản tin TV;
 7. 7. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ.
tranduytrung@hcmussh.edu.vn
 7 Vũ Thị Dung Chuyên viên tổ Nghiệp vụ
 1. 1. XLKT tài liệu: BM sách nhiều bản;
 2. 2. Sửa dữ liệu BM; BM bài trích B-TC; 
 3. 3. Kiểm kê TL kho lưu;
 4. 4. Giới thiệu tài liệu mới trên website và viết các bản tin thư viện;
 5. 5. Hỗ trợ công tác chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Virtua sang phần mềm Sierra
 6. 6. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 7. 7. Lập danh mục TL mới bổ sung theo định kỳ hàng tháng cho các phòng phục vụ;
 8. 8. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ.
vuthidung@hcmussh.edu.vn
TỔ THÔNG TIN - THƯ MỤC
 8 Nguyễn Thị Thiết Tổ trưởng tổ Thông tin
 1. 1. Phụ trách chung công tác Thông tin – Thư mục;
 2. 2. Tổ chức, QL và xử lý tài liệu, dữ liệu số hóa; Sửa dữ liệu BM tài liệu điện tử;
 3. 3. Tổ chức việc xây dựng cơ sở dữ liệu môn học (CSDLMH), phụ trách chương trình đào tạo Sau đại học;
 4. 4. Phụ trách công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
 5. 5. Phụ trách công tác chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Virtua sang phần mềm Sierra;
 6. 6. Phụ trách chung công tác hướng dẫn sinh viên thực tập tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng;
 7. 7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 8. 8. Tổng hợp số liệu của tổ Thông tin theo từng quý, học kỳ, năm;
 9. 9. Phụ trách văn phòng phẩm TV;
 10. 10. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ;
 11. 11. Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của TV;
 12. 12. Chủ tịch Công đoàn Bộ phận TV; Thư ký các cuộc họp bên chính quyền.
nguyenthithiet@hcmussh.edu.vn
 9 Nguyễn Thành Trung Chuyên viên tổ Thông tin
 1. 1. Quản lý file và Biên mục TL điện tử đề tài NCKH của sinh viên và giảng viên;
 2. 2. Quản lý file và Biên mục TL điện tử nhận tặng từ các nguồn khác nhau;
 3. 3. Số hóa tài liệu;
 4. 4. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
 5. 5. Tham gia trực ngoài giờ tại các phòng phục vụ;
 6. 6. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 7. 7. Đi nhận và gửi bưu phẩm của TV, vận chuyển sách tặng của cá nhân và đơn vị cho TV.
nguyenthanhtrung@hcmussh.edu.vn
 10 Lê Thị Thà Chuyên viên tổ Thông tin
 1. 1. Phụ trách công tác thư mục;
 2. 2. Thực hiện dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu, dịch vụ cung cấp toàn văn tài liệu và dịch vụ tham khảo và dịch vụ mượn liên TV tại TV cơ sở ĐTH;
 3. 3. Tổng hợp số liệu về các dịch vụ của tổ Thông tin theo từng quý, học kỳ, năm;
 4. 4. Theo dõi và thực hiện sản phẩm Tổng mục lục tạp chí chuyên ngành;
 5. 5. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 6. 6. Tham gia dẫn đoàn đánh giá kiểm định khi đến TV tham quan;
 7. 7. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở ĐTH.
lethitha@hcmussh.edu.vn
 11 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh  Chuyên viên tổ Thông tin
 1. 1. Xây dựng CSDLMH, phụ trách chương trình đào tạo bậc đại học;
 2. 2. Hỗ trợ thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu;
 3. 3. BM tài liệu bài trích sách, tạp chí điện tử;
 4. 4. Làm và nghiệm thu tổng mục lục (TML);
 5. 5. Thu thập dữ liệu xây dựng bộ sưu tập số;
 6. 6. Hỗ trợ triển khai dịch vụ hỗ trợ sinh viên khiếm thị;
 7. 7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 8. 8. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc trong và ngoài giờ tại phòng B-TC cơ sở ĐTH.
nguyenthidiemhuynh@hcmussh.edu.vn
 12 Nguyễn Thị Linh Phượng
Chuyên viên tổ Thông tin
 1. 1. Tham gia công tác bổ sung tài liệu;
 2. 2. Phụ trách công tác văn thư – lưu trữ của TV;
 3. 3. Phụ trách thanh quyết toán các dịch vụ  có thu tại TV;
 4. 4. Phụ trách chấm công và thanh quyết toán thù lao phục vụ ngoài giờ cho CBTV và cộng tác viên;
 5. 5. Phụ trách Dịch vụ phát hành sách - giáo trình;
 6. 6. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc.
ntlphuong@hcmussh.edu.vn
 13  Vũ Đình Thắng Chuyên viên tổ Thông tin
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng Tra cứu Đa phương tiện tại cơ sở TĐ;
 2. 2. Tổ chức, sắp xếp và quản lý các trang thiết bị của phòng;
 3. 3. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu chi tại phòng;
 4. 4. Download tài liệu miễn phí trên internet;
 5. 5. Biên mục tài liệu điện tử và tài liệu download miễn phí trên mạng Internet;
 6. 6. Số hóa TL;
 7. 7. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
 8. 8. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 9. 9. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở TĐ.
vudinhthang@hcmussh.edu.vn
 14  Phạm Huy Thắng Chuyên viên tổ Thông tin
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại Phòng đọc tham khảo Hàn Quốc cơ sở TĐ;
 2. 2. Tổ chức và quản lý kho TL tại phòng;
 3. 3. Biên mục tài liệu điện tử và tài liệu đa phương tiện;
 4. 4. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng;
 5. 5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu chi tại phòng;
 6. 6. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
 7. 7. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 8. 8. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng B-TC cơ sở TĐ.
phamhuythang@hcmussh.edu.vn
 TỔ PHỤC VỤ
15  Phạm Thị Liên  Tổ trưởng tổ Phục vụ
 1. 1. Phụ trách chung công tác phục vụ bạn đọc tại TV;
 2. 2. Phụ trách công tác marketing, tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng TV và các sự kiện của TV; Tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện cho sinh viên năm nhất;
 3. 3. Phụ trách quầy tư vấn thông tin: trả lời phản hồi cho bạn đọc qua các kênh trao đổi trực tuyến của TV (facebook, website, email, sổ góp ý,…) tại cơ sở TĐ;
 4. 4. Phụ trách các dịch vụ tìm kiếm thông tin theo yêu cầu, dịch vụ cung cấp toàn văn tài liệu, dịch vụ tham khảo, dịch vụ phát hành sách – giáo trình và dịch vụ mượn liên TV tại TV tại cơ sở TĐ;
 5. 5. Hỗ trợ BGĐ thống kê, tổng hợp số liệu các báo cáo định kỳ tại TV;
 6. 6. Thống kê, tổng hợp, báo cáo và đánh giá số liệu các lớp hướng dẫn sử dụng TV, các phiếu khảo sát nhu cầu người dùng tin,....;
 7. 7. Hỗ trợ kiểm kê TL tại TV;
 8. 8. Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Virtua sang phần mềm Sierra;
 9. 9. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 10. 10. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng B-TC cơ sở TĐ;
 11. 11. Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của TV;
 12. 12. Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận TV;
 13. 13. Thành viên đội marketing của Hệ thống Thư viện, ĐHQG-HCM.
phamthilien@hcmussh.edu.vn 
 16 Nguyễn Thị Lài Chuyên viên tổ Phục vụ
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng đọc cơ sở ĐTH;
 2. 2. Tổ chức và quản lý kho TL tại phòng đọc;
 3. 3. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu phạt trễ hạn tại phòng đọc;
 4. 4. Bảo quản và kiểm kê tài liệu tại phòng đọc;
 5. 5. Hỗ trợ rà soát CSDL môn học;
 6. 6. Hỗ trợ làm Tổng mục lục;
 7. 7. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng;
 8. 8. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về hoạt động phục vụ tại TV.
nguyenthilai@hcmussh.edu.vn
 17 Trần Huệ Vân Chuyên viên tổ Phục vụ
 1. 1. Phụ trách quầy tư vấn thông tin: trả lời phản hồi cho bạn đọc qua các kênh trao đổi trực tuyến của TV (facebook, website, email, sổ góp ý,…) tại cơ sở ĐTH;
 2. 2. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc tại phòng đọc cơ sở ĐTH;
 3. 3. Tổ chức và quản lý kho TL tại phòng đọc;
 4. 4. Hỗ trợ công tác chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm Virtua sang phần mềm Sierra;
 5. 5. Giới thiệu tài liệu mới trên website và viết các bản tin thư viện;
 6. 6. Hỗ trợ công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
 7. 7. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng đọc;
 8. 8. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV;
 9. 9. Phụ trách trang trí bảng tin tại phòng đọc;
 10. 10. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về hoạt động phục vụ tại TV;
 11. 11. Phụ trách triển khai dịch vụ hỗ trợ sinh viên khiếm thị;
 12. 12. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 13. 13. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở ĐTH;
 14. 14. Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận TV.
tranvan@hcmussh.edu.vn
 18 Lê Thị Hương Chuyên viên tổ Phục vụ
 1. 1. Hỗ trợ phục vụ bạn đọc tại phòng mượn cơ sở ĐTH;
 2. 2. Hỗ trợ tổ chức và quản lý kho TL tại phòng mượn;
 3. 3. Hỗ trợ rà soát CSDL MH, phụ trách chương trình đào tạo đại học;
 4. 4. Thống kê và báo cáo thu phạt trễ hạn, đền mất tài liệu, phí làm thẻ, lớp hướng dẫn sử dụng TV nâng cao tại phòng;
 5. 5. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng mượn;
 6. 6. Phụ trách công tác khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
 7. 7. Thư ký Tổ đảm bảo chất lượng của TV;
 8. 8. Hỗ trợ tổ chức lớp HDSD TV nâng cao;
 9. 9. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc.
lethihuong@hcmussh.edu.vn
 19 Lê Thế Anh Chuyên viên tổ Phục vụ
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng mượn cơ sở ĐTH;
 2. 2. Tổ chức và quản lý kho TL tại phòng mượn;
 3. 3. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng mượn;
 4. 4. Biên mục dữ liệu bạn đọc và làm thẻ TV;
 5. 5. Phụ trách hống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học tại phòng mượn;
 6. 6. Hỗ trợ số hóa TL;
 7. 7. Phụ trách trang trí bảng tin tại phòng mượn;
 8. 8. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
 9. 9. Hỗ trợ công tác thiết kế các sản phẩm marketing TV;
 10. 10. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở ĐTH.
letheanh@hcmussh.edu.vn
 20 Lê Vũ Ngọc Duyên Chuyên viên tổ Phục vụ
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng B-TC tại cơ sở ĐTH;
 2. 2. Tổ chức và quản lý kho B-TC tại ĐTH
 3. 3. Biên mục B-TC;
 4. 4. Lập kế hoạch, đề xuất bảo quản, thanh lý và kiểm kê B-TC tại TV tại cơ sở ĐTH;
 5. 5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học tại phòng B-TC ĐTH;
 6. 6. Làm tổng mục lục;
 7. 7. Phụ trách trang trí bảng tin tại phòng B-TC cơ sở ĐTH;
 8. 8. Kiểm kê TL tại phòng B-TC cơ sở ĐTH;
 9. 9. Hỗ trợ công tác kết nối dữ liệu TV với các Khoa/Bộ môn;
 10. 10. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
 11. 11. Phụ trách triển khai dịch vụ hỗ trợ sinh viên khiếm thị;
 12. 12. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng B-TC tại cơ sở ĐTH; Thư ký  Chi bộ TV-GDTC.
levungocduyen@hcmussh.edu.vn
 21 Lê Thị Nhuần Chuyên viên tổ Phục vụ
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng mượn tại cơ sở TĐ;
 2. 2. Tổ chức và quản lý kho TL tại phòng mượn;
 3. 3. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng mượn;
 4. 4. Làm tổng mục lục;
 5. 5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học tại phòng mượn cơ sở TĐ;
 6. 6. Hỗ trợ trang trí các bảng tin tại TV cơ sở TĐ;
 7. 7. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
 8. 8. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc.
lethinhuan@hcmussh.edu.vn
 22 Nguyễn Thị Nức Chuyên viên tổ Phục vụ
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng mượn -  đọc tại cơ sở TĐ;
 2. 2. Tổ chức và quản lý kho tài liệu tại phòng mượn cơ sở TĐ;
 3. 3. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng mượn TĐ;
 4. 4. Làm tổng mục lục;
 5. 5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học tại phòng mượn cơ sở TĐ;
 6. 6. Hỗ trợ trang trí các bảng tin tại TV cơ sở TĐ;
 7. 7. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
 8. 8. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc.
nguyenthinuc@hcmussh.edu.vn
 23 Nguyễn Minh Sơn
Chuyên viên tổ Phục vụ
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng mượn- đọc tại cơ sở TĐ;
 2. 2. Tổ chức và quản lý kho tài liệu tại phòng đọc cơ sở TĐ;
 3. 3. Bảo quản và kiểm kê TL tại phòng đọc cơ sở TĐ;
 4. 4. Hỗ trợ dịch vụ phát hành sách – giáo trình tại cơ sở TĐ;
 5. 5. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học tại phòng đọc cơ sở TĐ;
 6. 6. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV;
 7. 7. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
 8. 8. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 9. 9. Phụ trách Câu lạc bộ bạn đọc Nhân văn;
 10. 10. Hỗ trợ triển khai dịch vụ hỗ trợ sinh viên khiếm thị;
 11. 11. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại phòng đọc cơ sở TĐ.
nguyenminhson@hcmussh.edu.vn 
 24 Trần Thị Kiều Trinh Chuyên viên tổ Phục vụ
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại phòng B-TC cơ sở TĐ;
 2. 2. Tổ chức và quản lý kho B-TC tại cơ sở TĐ;
 3. 3. Lập kế hoạch, đề xuất bảo quản, thanh lý và kiểm kê B-TC tại TV cơ sở TĐ;
 4. 4. Biên mục B-TC, hỗ trợ biên mục tài liệu điện tử;
 5. 5. Làm tổng mục lục;
 6. 6. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học tại phòng;
 7. 7. Kiểm kê TL tại phòng B-TC cơ sở TĐ;
 8. 8. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu người dùng tin về các hoạt động của TV;
 9. 9. Tham gia các lớp hướng dẫn sử dụng TV cho bạn đọc;
 10. 10. Hỗ trợ công tác marketing và tổ chức sự kiện tại TV.
tranthikieutrinh@hcmussh.edu.vn
 TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 25 Đặng Hoàng Duyên

Chuyên viên IT
 
 1. 1. Phục vụ bạn đọc tại Phòng Tra cứu dữ liệu tại cơ sở ĐTH;
 2. 2. Thống kê số liệu báo cáo theo định kỳ hàng quý, học kỳ, năm học và báo cáo thu chi tại phòng;
 3. 3. Hỗ trợ số hóa TL;
 4. 4. Hỗ trợ các bộ phận trong TV đưa các thông tin lên website;
 5. 5. Hỗ trợ CBTV trong công tác xuất và nhập dữ liệu, báo cáo số liệu nghiệp vụ theo định kỳ hàng quý, học kỳ và năm học;
 6. 6. Hỗ trợ kiểm kê trang thiết bị - cơ sở vật chất TV theo định kỳ;
 7. 7. Phụ trách vận chuyển trang thiết bị giữa hai cơ sở;
 8. 8. Tham gia phục vụ ngoài giờ tại các phòng máy tính.
danghoangduyen@hcmussh.edu.vn

 NHÂN VIÊN VỆ SINH
 26 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nhân viên vệ sinh 1. Phục vụ công tác vệ sinh kho TL và các phòng phục vụ tại TV cơ sở ĐTH;
2. Chăm sóc cây cảnh tại TV ĐTH.
nguyenthingocbich@hcmussh.edu.vn
 27 Lê Thị Hồng Gấm Nhân viên vệ sinh 1. Phục vụ công tác vệ sinh kho TL và các phòng phục vụ tại TV cơ sở TĐ;
2. Chăm sóc cây cảnh tại TV TĐ.
lethihonggam@hcmussh.edu.vn

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.