• Đặc trưng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc - Tương đồng và khác biệt

  Tác giả: Trần Thị Thu Lương

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  U11 – Văn hóa : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức) 

 • Di dân trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Xoan 

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM

  Năm xuất bản : 2016

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  O72 – Xã hội học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)
 • Một góc nhìn về văn hóa biển

  Tác giả : Nguyễn Thanh Lợi

  Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM

  Năm xuất bản : 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho :  U11 – Văn hóa : Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa, môi trường văn hóa

  Tác giả: Đinh Thị Vân Chi chủ biên

  Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: U11 – Văn hóa học (Phòng đọc, phòng mượn cơ sở ĐTH, cơ sở Thủ Đức)

 • Vốn xã hội và phát triển

  Tác giả: Nguyễn Qúy Thanh

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

  Năm xuất bản: 2015

  Thư viện Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho: O59 : Xã hội học – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Giáo trình gia đình học

  Tác giả: Hoàng Bá Thịnh

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

  Năm xuất bản: 2016

  Thư viện Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh

  Vị trí tài liệu trong kho: O55 – Xã hội học – Phòng đọc, phòng mượn (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức)

 • Kiến thức thống kê thông dụng

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Nhà xb: Thống kê.

  Năm xb: 2015.

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

  Vị trí tài liệu trong kho: O : Xã hội học : Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức.)

 • Thế giới phẳng

   Tác giả : Thomas L. Friedman

  Năm xuất bản : 2006

  Nhà xuất bản: Trẻ

  Thư viện trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho : O55  : Xã hội học : Phòng đọc, phòng mượn (cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs.Thủ Đức)

 • Khoa học Lãnh đạo: Lý thuyết và Kỹ năng

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Dương

  Năm xb: 2014

  Nhà  xuất bản: Chính trị Quốc gia

  Thư viện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

  Vị trí tài liệu trong kho: O55 : Xã hội học - Phòng đọc (Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Cs. Thủ Đức) Phòng Mượn (CS. Thủ Đức)

 • QUYỀN NĂNG BÍ ẨN - KHÁM PHÁ 5 NGHỆ THUẬT TỐI THƯỢNG GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐÁM ĐÔNG

  Tác giả : Lê Trần Bảo Phương

  Năm xuất bản : 2014

  Nhà xuất bản: Thông Tin và Truyền Thông

  Thư viện trường ĐH KHXH&NV TP. HCM

  Vị trí kho : O55  - Xã hội học : Phòng đọc (cơ sở Đinh Tiên Hoàng)
12