BIỂU MẪU
1
Bản cam kết
39
Danh mục thông báo tài liệu mới
2
Bảng hướng dẫn tra cứu CSDL toàn văn
40
Danh sách báo tạp chí đóng tập
3
Báo cáo học kỳ tại phòng báo - tạp chí (word)
41
Danh sách giao kho
4
Báo cáo học kỳ tại phòng báo - tạp chí (excel)
42
Đề án thanh lọc tài liệu thư viện
5
Báo cáo học kỳ tại phòng đọc(excel)
43
Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng
6
Báo cáo học kỳ tại phòng đọc(word)
44
Kế hoạch cải tiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của NSD
7
Báo cáo học kỳ tại phòng mượn tài liệu (word)
45
Kế hoạch cải tiến lớp HDSDTV
8
Báo cáo học kỳ tại phòng mượn tài liệu (excel)
46
Kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của NSD
9
Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của NSD
47
Kế hoạch tổ chức lớp HDSDTV
10
Báo cáo kết quả đánh giá lớp hướng dẫn sử dụng thư viện năm học…
48
Kế hoạch tổ chức sự kiện
11
Báo cáo lượt truy cập cơ sở dữ liệu điện tử
49
Kiểm kê tài liệu (báo cáo)
12
Báo cáo lượt xem và tải CSDL toàn văn
50
Phiếu đăng ký dịch vụ thông tin
13
Báo cáo năm học tại phòng đọc (word)
51
Phiếu đăng ký làm thẻ thư viện
14
Báo cáo năm học tại phòng đọc (excel)
52
Phiếu đánh giá lớp HDSDTV trực tuyến
15
Báo cáo năm học tại phòng mượn (word)
53
Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của NSD
16
Báo cáo năm học tại phòng mượn
54
Phiếu lõi sách
17
Báo cáo năm học tại phòng báo - tạp chí  (word)
55
Phiếu phản hồi biên soạn thư mục
18
Báo cáo năm học tại phòng báo - tạp chí  (excel)
56
Phiếu phản hồi dịch vụ thông tin
19
Báo cáo phản hồi góp ý khiếu nại của người sử dụng
57
Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu
20
Báo cáo quý tại phòng báo - tạp chí (word)
58
Phiếu yêu cầu sao chụp báo tạp chí
21
Báo cáo quý tại phòng báo - tạp chí (excel)
59
Phiếu đề xuất cung cấp, sữa chữa, thanh lý tài sản
22
Báo cáo quý tại phòng đọc(word)
60
Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu thanh lọc
23
Báo cáo quý tại phòng đọc (excel)
61
Quyết định thẩm định tài liệu thanh lọc
24
Báo cáo quý tại phòng mượn (word)
62
Quyết định về việc phê duyệt đề án thanh lọc tài liệu
25
Báo cáo quý tại phòng mượn (excel)
63
Sổ nhật ký
26
Báo cáo tổng kết sự kiện
64
Sổ theo dõi báo
27
Biên bản bàn giao
65
Sổ theo dõi tạp chí
28
Biên bản nghiệm thu
66
Thẻ thư viện
29
Biên bản thẩm định tài liệu
67
Thông báo sự kiện
30
Biên bản xử lý
68
Thống kê bạn đọc
31
Biên nhận làm thẻ thư viện
69
Thống kê làm thẻ bạn đọc
32
Danh mục tài liệu bảo quản
70
Thống kê tài liệu bảo quản
33
Danh mục tài liệu bổ sung theo năm
71
Thống kê tài liệu số hóa
34
Danh mục tài liệu bổ sung theo yêu cầu
72
Thông tin phản hồi khiếu nại
35
Danh mục tài liệu đủ điều kiện thanh lọc
73
Thư cảm ơn khách mời tham gia sự kiện
36
Danh mục tài liệu được phép thanh lọc
74
Thư mời sự kiện
37
Danh mục tài liệu thư mục
75
Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt
38
Danh mục tài liệu thư viện đề nghị thanh lọc

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.