Bổ sung tư liệu trong thư viện là một quá trình tìm kiếm, thu thập, lựa chọn và bổ sung những tư liệu phù hợp với nhu cầu của người sử dụng thư viện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với chiến lược phát triển của thư viện và của cơ quan chủ quản. Đây là hoạt động nhằm xây dựng cho thư viện một bộ sưu tập riêng biệt. Chính vì thế, nhiệm vụ và mục đích của công tác bổ sung cần phải đạt tới là phải xuất phát từ nhiệm vụ và mục đích hoạt động, chiến lược phát triển của thư viện, của cơ quan chủ quản, phải hỗ trợ cho việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan chủ quản bằng cách bổ sung, xử lý và đảm bảo việc truy cập tới các tư liệu có trong bộ sưu tập của thư viện cũng như các nguồn lực thông tin khác ngoài bộ sưu tập của thư viện một cách hiệu quả, giá cả phải chăng, trong thời gian ngắn nhất, thông tin tìm được phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và thuận tiện cho người sử dụng. Công tác bổ sung là một công việc phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và không có điểm kết thúc. Nhân viên làm công tác bổ sung phải hiểu rõ bối cảnh hoạt động thư viện trong môi trường tồn tại, không tính đến loại hình thư viện, kích thước thư  viện cũng như số lượng nhân viên của thư viện mà phải hướng đến người sử dụng như là khách hàng của thư viện. Hoạt động bổ sung tư liệu phải luôn là cầu nối liên kết giữa hai hoạt động xử lý kỹ thuật tư liệu và hoạt động phục vụ trong thư viện. Bộ phận bổ sung hoạt động với tư cách vừa là một bộ phận độc lập vừa phải phối hợp chặt chẽ với hai bộ phận trên để điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động của mình và làm tốt vai trò: “ Phục vụ, bàn bạc và điều chỉnh”. 

Chính sách bổ sung Trung tâm thông tin - Thư viện ĐHKHXH & NV:

1. Mục tiêu:

Mục tiêu xây dựng nguồn lực thông tin (bổ sung tài liệu) là nhằm kiểm soát được các nguồn tư liệu khoa học xã hội và nhân văn trong phạm vi cả nước, trên cơ sở bảo đảm nguồn bổ sung thường xuyên và tạo lập các bộ sưu tập tư liệu khoa học tương ứng với chức năng và nhiệm vụ đào tạo của trường ĐHKHXH & NV. 

Trung tâm thông tin - Thư viện xây dựng một chính sách phát triển nguồn tài nguyên thông tin, hình thành những danh mục tài liệu hạt nhân, bám sát và thích ứng với các mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về khoa học xã hội và nhân văn có chất lượng cao cho đất nước, đồng thời tạo lập mạng lưới phối hợp bổ sung, chia sẻ nguồn lực thông tin, đáp ứng nhu cầu sử dụng tư liệu đang ngày càng gia tăng của người sử dụng.

2. Nguyên tắc bổ sung:

- Xây dựng diện bổ sung (Profile), xác định các loại tư liệu phù hợp với vốn sách, báo (fonts) của thư viện mình và nhu cầu của người sử dụng thư viện

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của thư viện; mục tiêu và hướng ưu tiên trong việc thu thập các tài liệu liên quan đến các ngành khoa học xã hội và nhân văn dựa vào khả năng thiết lập quan hệ trao đổi, bổ sung tư liệu trong và ngoài nước

- Căn cứ vào ngân sách được cấp, tổng số kinh phí,khả năng vật chất hiện có của thư viện, diện tích kho tàng, thiết bị bảo quản, số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ xử lý nghiệp vụ tài liệu.

Trên cơ sở các mục tiêu và nguyên tắc phát triển các nguồn lực thông tin trên, trung tâm Thông tin – Thư viện xác định chính sách bổ sung tài liệu và xây dựng được nguồn tài nguyên thông tin có cơ cấu môn loại phù hợp với các ngành đào tạo của trường ĐHKHXH & NV – Các tài liệu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, với số lượng bản hợp lý, đảm bảo chất lượng nội dung khoa học, phù hợp với nhu cầu phát triển văn hóa, khoa học, kinh tế - xã hội của các tỉnh phía Nam, chú trọng các tài liệu tra cứu, các sản phẩm thông tin của các trung tâm thông tin đa ngành, chuyên ngành, các thư viện – các trung tâm thông tin có chung các lĩnh vực khoa học của trường, chủ động tìm các nguồn cung cấp tài liệu đa dạng bảo đảm tính đầy đủ, kịp thời của dòng tài liệu nhập vào thư viện. Ngoài việc bổ sung thường kỳ, Trung tâm thông tin - Thư viện còn có kế hoạch bổ sung hoàn chỉnh, chú trọng các tài liệu hiếm, tài liệu xám, có giá trị khoa học cao.

Diện bổ sung: Bao gồm bổ sung mở rộng và bổ sung có trọng điểm, trong đó:

a. Bổ sung mở rộng:  Bao gồm các loại tài liệu sau đây:

- Các văn kiện của Đảng và Nhà Nước về đường lối, chính sách, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của Việt Nam cũng như của các nước khác trên Thế giới.

- Bổ sung các tư liệu thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn như triết học, xã hội học, lịch sử, khảo cổ học, dân tộc học, văn học, ngôn ngữ học, văn hoá học, giáo dục học,…

- Các tài liệu nghiên cứu khoa học như các công trình nghiên cứu của các cá nhân hay tập thể  xuất bản dưới hình thức toàn tập, tuyển tập, chuyên khảo, tạp chí tổng hợp hay chuyên ngành.

- Tài liệu phổ biến khoa học bao gồm sách, báo, tạp chí về khoa học, trình bày kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất; lịch sử các ngành khoa học.

- Tài liệu tra cứu: Sách kinh điển, văn bản pháp quy của Đảng và Nhà Nước; Bách khoa toàn thư tổng hợp, chuyên ngành; Các loại từ điển; Sách tra cứu - chỉ dẫn ; Các ấn phẩm thông tin như tường thuật, lược thuật, các loại thư mục,…

b. Bổ sung có trọng điểm: Tuỳ  thuộc vào chương trình đào tạo những ngành mũi nhọn, những đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn, …

- Loại hình tài liệu bổ sung: Bao gồm tài liệu dưới dạng in ấn như: Sách, báo, tạp chí. Các tài liệu nghe nhìn, tài liệu điện tử, các cơ sở dữ liệu online, CD-ROM, băng firsette, video…

- Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp, Hoa , Nhật, Hàn Quốc, Đức

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.