1. Lịch sử hình thành và phát triển  (PHIM GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN)

Thư viện Đại học KHXH & NV TP. HCM có lịch sử 60 năm. Tiền thân là thư viện trường Đại học Văn Khoa thuộc Đại học Sài Gòn(thành lập năm 1955), phục vụ cho công tác đào tạo 7 ngành: Văn chương Việt Nam, Hán Nôm, Lịch sử, Địa lý, Triết học, Anh văn, Pháp văn. 

Tháng 04/1977 Thư viện trường Đại học Văn Khoa hợp nhất với thư viện trường Đại học Khoa Học thành thư viện trường Đại học Tổng hợp TP HCM phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản lớn nhất ở các tỉnh phía Nam. 

Vào tháng 03/1996, nhằm đổi mới, sắp xếp lại mạng lưới các trường Đại học trên phạm vi cả nước, theo quyết định 1233/GD–ĐT ngày 30/03/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, trường Đại học KHXH & NV được thành lập (tách ra từ trường Đại học Tổng hợp TP HCM), là trường thành viên của Đại học Quốc Gia TP HCM. Trên cơ sở này, Thư viện được tách ra từ thư viện Đại học Tổng hợp. 

Từ năm 1997 đến nay, thư viện phục vụ theo hướng mở, tiến hành tin học hóa thư viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên tiếp cận dễ dàng vốn tài liệu – nguồn lực thông tin của thư viện. 

Hiện nay Thư viện ĐHKHXH & NV là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của trường Đại học KHXH & NV - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP HCM). Thư viện giữ một vị trí quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại 14 khoa và 8 bộ môn trực thuộc trường với 31 ngành khác nhau thuộc các lĩnh vực KHXH & NV. Vốn tài liệu – nguồn lực thông tin của thư viện được bổ sung và cập nhật theo các chuyên ngành đào tạo của trường và đã đáp ứng được một phần nhu cầu ngày càng tăng lên của cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên của trường. Đồng thời vốn tài liệu - nguồn lực thông tin của thư viện cũng thu hút được sự chú ý của nhiều cán bộ thuộc cơ quan đơn vị khác trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

Thư viện phục vụ các bậc đào tạo Đại học về các ngành: Triết học, Ngữ văn, Báo chí, Lịch sử, Địa lý, Thư viện – Thông tin học, Đông phương học, Xã hội học, Giáo dục học, Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Pháp, Ngữ văn Nga, Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Đức, Văn hóa học, Nhân học, Quan hệ quốc tế. 

Bên cạnh đó vốn tài liệu - nguồn lực thông tin của thư viện phục vụ đắc lực cho các bậc đào tạo cao học về các ngành: Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ học so sánh; Ngôn ngữ Nga – Slave; Lịch sử Việt Nam; Dân tộc học; Địa lý học; Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên; Triết học; Giảng dạy tiếng Anh; Xã hội học; Khoa học Thư viện – Thông tin. 

Ngoài ra thư viện cũng giữ vai trò quan trọng trong việc phục vụ đào tạo bậc tiến sĩ về các ngành: Ngôn ngữ học so sánh; Lý thuyết và lịch sử văn học; Ngôn ngữ Nga – Slave; Lịch sử Việt Nam; Lịch sử cận hiện đại; Dân tộc học; Lịch sử triết học; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Thư viện là trung tâm thông tin, trung tâm văn hóa, khoa học của trường ĐH KHXH & NV. Thư viện có chức năng cung cấp tri thức và thông tin – tư liệu về các lĩnh vực KHXH & NV trong và ngoài nước, phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường. Thư viện có trách nhiệm tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu, sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, các luận án đã bảo vệ tại trường, các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác, hướng dẫn và quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của trường.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương, kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực KHXH & NV trong và ngoài nước phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và NCKH của trường ĐH KHXH & NV đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản nguồn tài nguyên thông tin đó.

2. Tổ chức cho đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả  nguồn tài nguyên thông tin do thư viện quản lý:

           - Tổ chức kho mở theo môn loại tri thức, phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học - công nghệ;

           - Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tra cứu điện tử để bạn đọc - người dùng tin tìm tài liệu nhanh chóng;

           - Thông báo kịp thời những tài liệu mới, nguồn tin mới;

           - Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các tài liệu, sách báo, tạp chí, các nguồn tin điện tử;

           - Tổ chức các CSDL giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ.           

           - Biên soạn các loại hình thư mục, ấn phẩm thông tin phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự học;

         - Tổ chức hệ thống các phòng phục vụ: phòng đọc sách, báo - tạp chí tại chỗ, phòng mượn, phòng tra cứu dữ liệu, phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu hạn chế ....

3. Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu những vấn đề lý luận của công tác thư viện - thư mục - thông tin trong nước và ngoài nước để góp phần xây dựng lý luận thư viện học, thư mục học và thông tin học của Việt Nam.

4. Có quy hoạch, kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ thư viện trở thành các chuyên gia thông tin; chủ động thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin ... cho cán bộ thư viện để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.

5. Đặt quan hệ đối ngoại với thư viện các nước để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với thư viện đại học nước ngoài.

6. Có trách nhiệm phối hợp, hợp tác tốt về mặt nghiệp vụ với các thư viện, Trung tâm thông tin lớn ở trung ương như Viện Thông tin KHXH VN, Trung tâm thông tin KH&CN quốc gia và Liên hiệp Thư viện các trường đại học; liên thông với hệ thống thông tin-thư viện của cả nước.

7. Thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, các luận văn cao học, luận án tiến sĩ được bảo vệ tại trường hoặc người viết luận văn, luận án là cán bộ của trường.

8. Kiểm kê tài liệu theo định kỳ hàng năm.

9. Phối hợp chặt chẽ với các Khoa, các phòng ban chức năng trong trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Tầm nhìn sứ mạng, mục tiêu

Tầm nhìn:

Hướng tới năm 2030, thư viện trở thành TRUNG TÂM THÔNG TIN, TƯ LIỆU KHXH & NV hiện đại, ngang tầm các thư viện đại học khu vực Châu Á, phục vụ nghiên cứu, đào tạo các ngành KHXH & NV cho các trường đại học trong cả nước. 

Sứ mạng

Thư viện thúc đẩy sự tăng trưởng trí tuệ và sự sáng tạo bằng cách phát triển nguồn tài nguyên thông tin phong phú, đa dạng, chất lượng; Tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng đến các nguồn lực thông tin; Đào tạo hướng dẫn việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin và có khả năng đánh giá, chọn lọc các nguồn tin; Cung cấp các dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu.

Mục tiêu chung

Xây dựng thư viện đạt chuẩn của một thư viện hiện đại với nguồn tài nguyên thông tin phong phú, đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực KHXH&NV, hướng tới đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thông tin KHXH&NV trong các trường đại học Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

1. Đảm bảo Thư viện hoạt động theo chiến lược phát triển chung của Nhà trường và được quản lý một cách khoa học, hiệu quả và có trách nhiệm.

2. Phát triển và  duy trì các chính sách và kế hoạch hướng tới người sử dụng và lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm.

3. Phát huy tối đa khả năng và tiềm lực của các cán bộ thư viện để họ có thể làm việc một cách hiệu quả, có trách nhiệm và sáng tạo.

4. Sử dụng thích hợp, thành thạo và sáng tạo chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

5. Duy trì và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện nhằm phát huy tối đa hiệu quả và hiệu suất phục vụ để cung cấp và phân phối các dịch vụ thông tin.

6. Hỗ trợ và mở rộng quá trình dạy và học thông qua việc phân phối và đẩy mạnh việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông tin.

7. Cung cấp môi trường  thông tin phong phú, đa dạng để hỗ trợ và khuyến khích tốt nhất cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

8. Đẩy mạnh vị thế và danh tiếng của trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thông qua sự đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện, sự hợp tác với các tổ chức ở trong và ngoài nước và sự đóng góp của các cán bộ thư viện cho xã hội.

4. Phương thức phục vụ

Thư viện tổ chức phục vụ theo phương thức mở, bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với vốn tài liệu và nguồn lực thông tin của thư viện. Bạn đọc có thể tự chọn tài liệu trong kho sách và tra cứu theo mục lục truyền thống hoặc mục lục điện tử. Tài liệu trong thư viện được sắp xếp theo môn loại khoa học, trong từng môn loại xếp theo ký hiệu mã hóa tên tài liệu để bạn đọc tìm tài liệu nhanh chóng.

Việc phục vụ mượn trả thực hiện bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại.

a. Tại cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng:

Phục vụ đọc tại chỗ gồm:

 • + 1 phòng đọc
 • + 1 Phòng báo, tạp chí
 • + 1 phòng tra cứu dữ liệu

Phục vụ mượn về nhà:

 • + 1 phòng mượn
 • + 1 kho giáo trình

b. Tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức:

Phục vụ đọc tại chỗ gồm:

 • + 1 phòng đọc
 • + 1 Phòng báo, tạp chí
 • + 1 phòng Multimedia
 • + 1 phòng đọc tham khảo Hàn Quốc

Phục vụ mượn về nhà:

 • + 1 phòng mượn
 • + 1 kho giáo trình

5. Cơ sở vật chất

 • Tại cơ sở 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, thư viện có tổng diện tích là 882 m2. Gồm có:  1 phòng đọc sách, 1 phòng đọc báo -  tạp chí, 1 phòng mượn, 1 phòng tra cứu dữ liệu, 1 phòng nghiệp vụ, sức chứa của thư viện 330  chỗ ngồi.
 • Tại cơ sở Tân Phú Thủ Đức có tổng diện tích 1.313 m2. Gồm có 1 phòng đọc sách, 1 phòng đọc báo - tạp chí, 1 phòng đọc tự do, 1 phòng mượn, 1 phòng Multimedia, 1 phòng giáo trình, 1 phòng tham khảo Hàn Quốc, 1 phòng thảo luận nhóm với sức chứa 540 chỗ ngồi.

Các phương tiện kỹ thuật của Thư viện gồm:

 • + 196 máy client.
 • + 6 máy server.
 • + 10 máy in laser.
 • + 6 máy scanner.
 • + 5 máy quét mã vạch (barcode).
 • 6. Thành tích hoạt động
Năm Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2006 Tập thể lao động  tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định số 58/QĐ-TĐKT ngày 25/10/2006 của Hiệu Trưởng          ĐHKHXH&NV - HCM 
 2007  Tập thể lao động tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định số 344/QĐ-TĐKT ngày 27/08/2007 của Hiệu Trưởng        ĐHKHXH &NV -HCM
 2008 Tập thể lao động  tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định số 127/QĐ-TCHC ngày 25/08/2008 của Hiệu Trưởng          ĐHKHXH&NV - HCM
 2009  Tập thể lao động tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định số 208/QĐ-TCHC ngày 28/08/2009 của Hiệu Trưởng        ĐHKHXH&NV - HCM
 2010  Tập thể lao động tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định 351/QĐ-TCHC ngày 03/11/2010 của Hiệu Trưởng    ĐHKHXH&NV - HCM   
 2011 Tập thể lao đông  tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định 299/QĐ-XHNV-TCCB ngày 31/08/2011 của Hiệu Trưởng  ĐHKHXH&NV - HCM
 2012 Tập thể lao động  tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định 477/QĐ-XHNV-TCCB ngày 23/08/2012 của Hiệu Trưởng ĐHKHXH&NV - HCM
2013  Tập thể lao động tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định 957/QĐ-XHNV-TCCB ngày 12/08/2013 của Hiệu Trưởng ĐHKHXH&NV - HCM
2014  Tập thế lao động tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định 521/QĐ-XHNV - TCCB ngày 15/08/2014 của Hiệu Trưởng ĐHKHXH&NV - HCM
2015  Tập thể lao động tiên tiến Giấy khen của Hiệu Trưởng Quyết định 659/QĐ-XHNV-TCCB ngày 28/08/2015 của Hiệu Trưởng ĐHKHXH&NV - HCM
2015-2016  Tập thể lao động  tiên tiến  Giấy khen của Hiệu Trưởng  Quyết định số: 754/QĐ-XHNV-TCCB ngày 12/9/2016 của Hiệu Trưởng ĐHKHXH&NV - HCM
2016-2017   Tập thể lao động tiên tiến
Giấy khen của Hiệu Trưởng   Quyết định số: 823/QĐ-XHNV-TCCB ngày 30/8/2017 của Hiệu Trưởng ĐHKHXH&NV - HCM 
2017-2018   Tập thể lao động xuất sắc

Giấy khen của Hiệu trưởng

Giấy khen của ĐHQG

Quyết định số: 1271/QĐ-XHNV-TCCB ngày 07/9/2018 của Hiệu Trưởng ĐHKHXH&NV - HCM   

Quyết định số: 1223/QĐ-ĐHQG ngày 10/10/2018 Cấp ĐHQG

 2018-2019 Tập thể lao động xuất sắc  

Giấy khen của Hiệu trưởng


Quyết định số: 1010/QĐ-XHNV-TCCB ngày 16/9/2019 của Hiệu Trưởng  ĐHKHXH&NV - HCM

Quyết định số: 1219/QĐ-ĐHQG ngày 01/10/2019 Cấp ĐHQG

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.